Het Archief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Bescheiden en Periode

Het Archief van de NVK bevat de bescheiden vanaf het jaar van oprichting 1892, die fysiek op het bureau aanwezig waren tijdens de start van de werkzaamheden begin 2006. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het lopende, actuele archief, dat de laatste tien jaar omvat en op het bureau van de NVK aanwezig blijft en anderzijds het rustend, historisch archief dat zich thans bevindt bij Karmac Dms te Lelystad in geconditioneerde ruimten. Dit laatste archiefdeel onderging een bewerking (opschonen, rubriceren, coderen en beschrijven), waarbij voor elke geleding of onderwerp binnen de NVK een eigen unieke code in de Rubriekenlijst is aangemaakt. Hetzelfde geldt voor instanties, waarmee de NVK contact of overleg heeft. Tevens heeft de commissie tegelijkertijd besloten om een aantal bescheiden te digitaliseren. Hierbij was ofwel richtinggevend de staat waarin het betreffende archiefstuk zich bevond (noodzaak conserveren) ofwel het feit, dat het archiefstuk een prominente rol in de geschiedenis van de NVK en de kindergeneeskunde vervulde.

De archiefcommissie

Friederike Hakvoort-Cammel (voorzitter) | Jaap Mulder | Henk Mulder | Arno van Heijst | Jan Verhage | Piet Schilte (adviseur)

Verantwoording

“Zij, die hun geschiedenis niet kennen, zijn gedoemd deze te herhalen”. Dit spreekwoord dient als motto om te wijzen op het belang processen uit het verleden tot een inzichtelijk geheel te maken. Uitgangspunt is om de archiefbescheiden zodanig te administreren en toegankelijk te maken, dat een functioneel geheel (lees: archief) en een brug naar het heden ontstaat. Een vereniging is een dynamische entiteit en de ontwikkelingen daarbinnen bouwen op of vloeien voort uit eerder opgedane ervaringen.

Op 12 december 2005 kwam de archiefcommissie voor het eerst bijeen (akkoord bestuur NVK 18-11-05 U 05-1049 aan de initiatiefnemers). Aanleiding  was enerzijds het feit dat het bestaande archief van de NVK niet volgens de geldende richtlijnen was geordend en geadministreerd en dientengevolge niet toegankelijk was, anderzijds de verhuizing naar de nieuwe Domus Medica.

Als uitgangspunten zijn door de Archiefcommissie gekozen:

  1. het volgen van de gebruikelijke regels voor verenigingen (archiefbesluit 1995)
  2. het maken van onderscheid tussen de wijze, waarop de archivalia tot stand zijn gekomen of zijn verkregen
  3. het definiëren welke bescheiden tot het domein van het NVK-Archief behoren
  4. het ordenen en beschrijven van de bescheiden op zodanige wijze, dat ze toegankelijk zijn en een stimulans vormen voor historisch onderzoek van de NVK en de kindergeneeskunde in Nederland.
  5. het zoveel mogelijk in takt houden van de chronologie en het bijeen houden van dossiers
  6. het digitaliseren van bescheiden met een prominente betekenis voor de geschiedenis van de NVK en kindergeneeskunde en het behoud ervan veilig te stellen.

Verenigingen vallen strikt genomen niet onder het archiefbesluit zoals dat geldt voor de overheid en overige openbare instanties, doch het is goed gebruik om in de geest van dit  besluit te handelen bij de archivering van de bescheiden van een vereniging. Voor het ordenen en beschrijven van archieven voor verenigingen is door F.C. Hartman een handleiding opgesteld, die als leidraad is gebruikt (1995).

Hiermee is er voor de NVK en de kindergeneeskunde een toegankelijk archief  ontstaan over een periode van 1892 tot circa 2000.

 

Top